آثار حقوقی طلاق (مقاله کامل)

اشدم  ...ش. ..خوب یا بد طلاق یک واقعیت اجتماعی و خانوادگی است. که متاسفانه در یک سیر صعودی قرار دارد. و آمار بسیار...

طلاق توافقی چقدر زمان می برد؟

زمانی که زوجین با یکدیگر اختلاف داشته باشند، و ادامه زندگی برای آنها دشوار باشد و دیگر تمایلی برای ادامه زندگی مشتر...