گرفتن مهریه بدون طلاق

مستند به ماده 1082 قانون مدنی که مقرر می دارد. به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در...