0
رابطه نامشروع در قانون

رابطه نامشروع در قانون

واقعیت آن است که کلمه ی زنا که از اقسام رابطه ی نامشروع می باشد، در قانون مدنی به کار رفته است اما تعریف دقیقی از آن ارائه نشده است ،طبق نظر فقهای دین می توان زنا را اینگونه تعریف کرد که :وقتی شخصی که به بلوغ جسمانی و عقلی رسیده است ،

ادامه مطلب …