0
طلاق غیابی

طلاق غیابی در چه شرایطی صادر می شود؟

تمایل به ازدواج و انتخاب همسر یکی از نیازهای طبیعی انسان است و یکی از بزرگترین اهداف آن رسیدن به آرامش و امنیت روحی و روانی، بر آورده شدن نیازهای عاطفی و استقلال مالی و همدلی است.

ادامه مطلب …