0
خیانت در امانت چه حکمی دارد

خیانت در امانت چه حکمی دارد

تعریف امانت و پاسخ به سوال خیانت در امانت چه حکمی دارد؟

در علم حقوق و در لغت ودیعه به معناس سپردن مالی به عنوان امانت در نزد شخصی می گویند و هرگونه کوتاهی در نگهداری و پس ندادن آن خیانت در امانت محسوب می گردد و حال مهم است بدانیم این خیانت در امانت چه حکمی دارد.

ادامه مطلب …