0
مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت + مزایای آن

تشکیل نهاد خانواده در جهت تکامل انسان و تحقق آرامش مادی و معنوی ایشان می باشد و این نهاد قانونی برای زوجین حقوق و تکالیفی را مشخص می کند که یکی از این حقوق مهریه است که به محض وقوع عقد بر ذمه مرد مستقر می شود.

ادامه مطلب …