0

گرفتن مهریه بدون طلاق

مستند به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی که مقرر می دارد. به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. محرز می گردد که مهریه از متفرعات عقد نکاح می باشد و هیچ گونه الزامی در اینکه مهریه با طلاق همراه است وجود ندارد بلکه خانم می تواند با گرفتن مهریه بدون طلاق اقدام کند.

الزامات گرفتن مهریه بدون طلاق

در ابتدای مبحث بهتر است آگاهی نسبت به برداشت غلطی که در جامعه ایجاد شده، صورت گیرد با این مفهوم که اگر خانم تمکین نکند. موسسه پیام مشاور در زمینه مشاوره طلاق رایگان میتواند بهترین گزینه برای دریافت مشاوره آنلاین و تلفنی برای حل مشکلات شما باشد.

دیگر هیچ گونه حقی برای گرفتن مهریه بدون طلاق ندارد، که صراحتاً این باور غلط را تکذیب و تأکید می کند که گرفتن مهریه بدون طلاق هیچ گونه منافاتی با اثبات یا عدم اثبات تمکین خانم یا اثبات یا عدم اثبات پرداخت نفقه خانم ندارد.

(در این باره مقاله نفقه چیست را بخوانید) حال با این ابهام زدایی، قانون گذار دو مقرره یا الزام به منظور گرفتن مهریه بدون طلاق (تمام مهریه یا جزئی از آن) برای خانم مقرر داشته است؛ پیش از نزدیکی یا پس از نزدیکی . در صورتی که نیاز به وکیل تلفنی رایگان دارید با ما تماس بگیرید تا تمامی مراحل را برایتان بازگو کنیم.

گرفتن مهریه پیش از نزدیکی

ممکن است زوجین پیش از نزدیکی دچار اختلاف گردند یا حتی خانم با توجه به حال بودن مهریه (البته اصل است و استثنای آن نیز وجود دارد) متقاضی گرفتن مهریه بدون طلاق باشد.

در این صورت اگر خانم دادخواست مطالبه مهریه داده باشد، آقا می تواند به صرف ادعا مبنی بر دوشیزه بودن خانم و ارجاع امر به کارشناس پزشک قانونی و تصدیق امر مورد درخواست از سوی کارشناس مربوطه، مستند به ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی که مقرر می دارد.

« اگر شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند».

صرفاً نسبت به پرداخت نصف مهریه مقرر شده در سند ازدواج متعهد می باشد. ولیکن این امر متصور خواهد بود که حتی مهریه در سند ازدواج قید نشده باشد، و نزدیکی نیز انجام نشده باشد، مستند به ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی خانم مستحق مهرالمتعه می باشد که به منظور تعیین آن وضعیت آقا را از حیث نوع درآمد، شغل یا تنگدستی ایشان لحاظ می نمایند.

این امر نیز قابل تصور است که مهریه در سند ازدواج تعیین نشده است ولیکن نزدیکی انجام شده باشد، که در این صورت آقا ملزم به پرداخت مهرالمثل می باشد که در نحوه محاسبه مهرالمثل، وضعیت خانم از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت ایشان نسبت به امثال و اقارب از جمله نزدیکان و دوستان و همکاران و نیز محل زندگی  لحاظ می گردد.

 گرفتن مهریه پس از نزدیکی

خانم می تواند از دو طریق پیش بینی شده در قانون (دادگاه خانواده یا اجرای ثبت محل) که در مبحث پیشرو به آن پرداخته خواهد شد، به منظور گرفتن مهریه بدون طلاق اقدام کند و هیچ گونه الزامی به طرح دادخواست طلاق از سوی خانم ضرورت ندارد و ایشان می تواند مستقلاً در جهت گرفتن مهریه بدون طلاق که بر ذمه ( دوش و تکلیف ) آقا می باشد اقدام عاجل نماید.

حتی قانون گذار در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی موردی را پیش بینی نموده که اگر حتی زوجه پس از ازدواج به همسرش تمکین اعم از عام یا خاص نکند، تا زمانی که آقا مهریه ایشان را تمام کمال پرداخت نکرده از انجام وظایف و تکالیف زناشویی امتناع کند.

ماده مزبور مقرر می دارد « زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع نیز مسقط حق نفقه نخواهد بود».

البته در اصطلاح حقوقی به چنین حقی که برای خانم در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی پیش بینی شده، حق حبس مهریه گویند.

گرفتن مهریه بدون طلاق

راه های قانونی مطالبه مهریه

همان طور که پیشتر بیان شد از دو طریق زوجه قادر خواهد بود که نسبت به گرفتن مهریه بدون طلاق اقدام کند:

الف- اجرای ثبت محل:

در این صورت خانم که قصد گرفتن مهریه بدون طلاق را دارد می بایست ابتدا با حضور در دفتر ازدواج یا طلاق جهت اخذ گواهی مطالبه مهریه اقدام کند.

(لازم به ذکر است که برخی از دفاتر ازدواج و طلاق به دلیل فوت سردفتر و یا ناتوانی ایشان در انجام امور دفترخانه، دیگر قادر به انجام وظایف خویش نیستند که در این صورت خانم بایست از طریق کفیل آن سردفتر که ادرات ثبت از آن ها مطلع می باشد، تا نسبت به صدور گواهی مربوط اقدام کنند).

پس از اخذ گواهی با ارسال آن به آدرس پستی آقا از طریق اداره پست ایشان را آگاه می نماید تا اگر ایشان پیش از صدور اجرائیه نسبت به پرداخت مهریه زوجه قیام کند، در غیر اینصورت سپس با رجوع به اجرای ثبت محل و تکمیل تقاضای گرفتن مهریه بدون طلاق در فهرست نوبت دوایر اجرای ثبت جهت معرفی اموال آقا قرار گیرد.

 در صورتی که نوبت خانم پس از اطلاع دادن به ایشان، خانم با معرفی اموالی اعم از منقول یا غیرمنقول از شوهرش، اموال ایشان را توقیف و در صورتی که پاسخی به پرداخت مهریه خانم نداشته باشد، خانم محق است که تقاضای اجرای عملیات مزایده اموال توقیف شده را کند، تا مهریه خویش را از بابت فروش آن اموال وصول نماید.

ولیکن ممکن است آقا اموالی نداشته باشد یا اینکه پیش از صدور اجرائیه اموال خود را منتقل نموده باشد که در این صورت مهریه از طریق اجرای ثبت محل قابل مصول نخواهد بود و خانم بایست از طریق دادگاه خانواده نسبت به گرفتن مهریه بدون طلاق اقدام کند.

ب- دادگاه خانواده:

در این صورت خانم که متقاضی گرفتن مهریه بدون طلاق می باشد می بایست با نگارش دادخواست مطالبه مهریه بدون طلاق از طریق وکلای دادگستری یا مشاورین حقوقی با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به ثبت دادخواست مطالبه مهریه اقدام نموده و سپس سه درصد هزینه دادرسی دعاوی مالی را نیز پرداخت کند.

ولیکن در صورت ناتوانی بایست دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را ذیل دادخواست مطالبه مهریه قید تا ابتدا به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ایشان رسیدگی و در صورتی که مورد پذیرش محکمه قرار گرفت و با تعیین وقت رسیدگی وارد ماهیت دعوای اصلی ایشان یعنی گرفتن مهریه بدون طلاق خواهد شد.

حال اگر رأی بر محکومیت مالی آقا به پرداخت مهریه خانم صادر شود، آقا نیز اگر ناتوان در پرداخت دین خویش باشد باید اعسار خود را اثبات تا در صورت معسر شناخته شدن، به صورت اقساطی با تعیین پیش قسط و پرداخت ادواری اقساط به تشخیص دادگاه خواهد شد.

نحوه ارتباط با مرکز مشاوره حقوقی تلفنی پیام مشاور

مرکز مشاوره حقوقی «پیام مشاور» با استفاده از بهترین و مجرب ترین کارشناسان، وکلای دادگستری این افتخار را دارد، مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی را برای خدمت به هموطنان عزیز عرضه نماید.

مردم شریف ایران می توانند جهت ارتباط با ما از سراسر کشور با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۴۵ از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد و پیش شماره از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب تماس گرفته و مشکلات حقوقی، قضایی، خانوادگی، خود را مطرح کرده و بصورت فوری پاسخ خود را از ما دریافت کنند.

مشاوره حقوقی تلفنی

guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments