قانون طلاق در ایران

قانون طلاق در ایران (توضیح کامل)

طلاق یک فعل قانونی و مبتنی بر حقوق خصوصی می باشد که در سالیان اخیر با روند رو به رشدی مواجه بوده است. گذشته از مسائ...
آثار حقوقی طلاق

آثار حقوقی طلاق (مقاله کامل)

داشدم  ...ش. ..خوب یا بد طلاق یک واقعیت اجتماعی و خانوادگی است. که متاسفانه در یک سیر صعودی قرار دارد. و آمار بسیار...