شرایط پرداخت نفقه در قانون چیست ؟

نفقه یکی از حقوق قانونی زن است. و در صورتی که زن نسبت به همسرش تمکین داشته باشد. می تواند با مراجعه به دادگاه برای...

نفقه چیست؟ (مشاوره حقوقی نفقه)

براساس ماده 1106 قانون مدنی پرداخت نفقه در شرایط عقد دائم بر عهده مرد قرار می گیرد. و بر اساس ماده 1113 قانون مدنی...